CITY(시티)    
글작가 / Keiichi Arawi  |  그림작가 / Keiichi Arawi  |  ISBN 9791164121687
hd

CITY(시티)-Keiichi Arawi

일본만화 > 코믹
대원씨아이
전체관람가
2021.09.28 | 완결
0.0/10
(참여 :0명)
리뷰 []
태그 [0]
 이용요금 200원 (회당) / 1일 이용
 전권이용
16,200원 (0% 할인) / 7일 이용
 만화를 보시려면 아래에서 권수를 클릭하세요~
 
       
1회2회3회4회5회6회7회8회9회10회
          
11회12회13회14회15회16회17회18회19회20회
          
21회22회23회24회25회26회27회28회29회30회
          
31회32회33회34회35회36회37회38회39회40회
          
41회42회43회44회45회46회47회48회49회50회
          
51회52회53회54회55회56회57회58회59회60회
          
61회62회63회64회65회66회67회68회69회70회
          
71회72회73회74회75회76회77회78회79회80회
          
81회82회83회84회
 
<일상> 아라이 케이이치 최신작.
평범한 마을에는 평범하지 않은 사람들이 산다!

아라이 케이이치 월드의 걸즈 코미디!
무일푼 대학생 나기구모와 주변 사람들의 웃픈 에피소드가 시작된다!


CITYⓒKeiichi Arawi 2017.
All rights reserved.
First published in Japan in 2017 by Kodansha Ltd., Tokyo
Electronic Publishing rights for this Korean edition arranged through Kodansha Ltd.
등록된 작가의 다른작품이 없습니다.

천하신탐

묵검향

특검

박봉성

이탈자

박봉성